Vakuum paker za komete

Svijet veæ dugo zna da su bakterije u zraku uzrok kvarenja hrane. Ali kako bi ih uhvatili, one su mikroskopske velièine. Bakterije va¾ne u zraku ... Uklonite zrak! Tepro stroj za

Hitna

Posljedica raznih neuspjeha je porast pretjeranog pritiska. Posebni ureðaji, koji se nazivaju prskanjem diskova, dizajnirani su kako bi za¹titili alate i oblike od kvarova i o¹teæenja koja mogu biti stara i

Eamac za industrijsko iznajmljivanje usisivaea

Sustav vakuumskog grijanja se zaustavlja i puno. Sastoji se od standarda u novim objektima, ali se takoðer dogaða da postojeæe postoji u postojeæim. Meðutim, u tim novim domovima, njegov smje¹taj je

Sigurne metode rada u elektroenergetici

Takoðer u devetnaestom stoljeæu, rad u velikim tvornicama nosio je sa sobom opasnost od gubitka ¾ivota. Ljudi koji su li¹eni izvrsnih proizvodnih uvjeta i uzimaju gladne plaæe svaki dan borili su

Psiholo ka pomoae london

U odreðenom biæu, ¹to je novo, pojavljuju se novi problemi. Stres nas prati jednog dana, a novi problemi jo¹ uvijek stavljaju na¹u mjeru na test. Financijski problemi, obiteljski problemi, sukobi u

Moj zrak je tekst

Svaki dan, kako u prostoriji tako iu uredu, pokriveni smo raznim vanjskim tvarima koje planiraju presti¾ za blisko pre¾ivljavanje i kvalitetu. Osim temeljnih otpada, kao ¹to su: mjesto, temperatura, ovla¾ivanje okoli¹a

Umska legija

Moderne ATEX instalacijeOpra¹ivanje zraka pra¹inom (uglavnom drvenog podrijetla, pra¹kastim bojama ili finim ugljenom vjerojatno æe ¾ivjeti mnogo opasnije u uèincima, uglavnom zbog vrlo velike vjerojatnosti eksplozije. Prema istra¾ivanjima, to je samo

Obvezu neogranieene blagajne

Upravljamo trgovinom u kojoj se promet evidentira putem blagajne. Vrlo èesto kupci ¾ele kupovati u stranoj valuti za kupljenu robu, uglavnom u eurima. Je li evidencija o deviznom iznosu dodatna?

U ugovoru

Blagajna o tra

Buduæi momenti u kojima su blagajne obvezne po zakonu. Stoga su to elektronièki ureðaji koji slu¾e za evidentiranje prihoda i iznosa poreznih obveza od prodaje na malo. Za njihov nedostatak, poslodavac

Stabilan rast pko

Svaki menad¾er koji treba da razvije svoju tvrtku promatra tehnolo¹ke inovacije koje se prvi put pojavljuju u Zapadnoj Europi, a tek kasnije ulaze u Poljsku. Ako ¾elite zabilje¾iti stabilno poveæanje prihoda,