Diler ono to je

Prodavaè je ¾ivot do¾ivotnog ¾ivota. Na¾alost, sve izgleda drugaèije od ceste. Rad u trgovini je nepredvidljiv. Kao pripovjedni potporanj. Morate se sjetiti moæi èinjenica i misli. Bez da to prvo uèinite, to nije ono ¹to trebate o rezultatima. Prodaja neæe poèeti bez prethodne analize. Ako ne upoznajete svoje ugovaratelje, neæete moæi ni¹ta osvojiti. Ako preskoèite bitne rituale, on neæe doæi na sastanke. Bez sastanaka neæe biti ponuda ili finalizacija prodaje.

Kalendar napu¹ta bilje¹ke i sve se mora ruèno analizirati. Sustav tvrtke nije jako zreo za tako veliku i preciznu analizu.Tra¾im iz odreðene faze Interneta u potrazi za programom koji æe omoguæiti sveobuhvatnu analizu, prodaju i mu¹karce. Takoðer æe omoguæiti povezivanje poznatih iz opsega prodaje, s njegovom osnovom, s profilima svih mu¹karaca. To bi nam omoguæilo da razumijemo potrebe, podr¾ane, naravno, solidnim intervjuom. Tada je lak¹e izraditi prijedloge ponuda. Analitièki CRM je plan koji æe sistematizirati misli va¹ih klijenata i prilagoditi ponudu njihovim potrebama. U idealnom sluèaju, on se pretplaæuje na drugi projekt, èiji sam obris predstavio na novom odboru. I ovisio je o nazivu pozivnog centra. Nova jedinica pomogla bi u organiziranju poèetnog pregleda meðu potencijalnim kupcima.Program bi takoðer pomogao u izvje¹æivanju odbora. Moja stara je zahtjevna jedinica. Izjave na vi¹e razina i na vi¹e razina pomoæi æe zadovoljiti glad za informacijama u ovom pitanju i smanjiti vrijeme dono¹enja odluka. High-tech crm mo¾e biti neka vrsta zapovjednog centra. Dajte kontakt s filtriranim informacijama za upravu i bilo koji broj kvalificiranih zaposlenika. Pouzdane statistike omoguæit æe vam da usporedite profile svih klijenata, dopustite im da budu grupirani, ¹to æe osigurati segmentaciju baze podataka i naknadnu obradu. Upravljanje statusom èovjeka je ozbiljna situacija u razmi¹ljanju o promid¾bi reklamnih kampanja na mjestu stjecanja novih kupaca, ali i oporavka izgubljenih.Postoji snaga u strogoj crm, koja je vjerojatno kljuè za podjarmljivanje uspjeha bilo kojeg posla.