Djelovanje sigurne kuaee

U snagama stvari ne shvaæamo kako su naizgled mali ureðaji ili problemi u tom razdoblju jamstvo sigurnosti. Ako govorimo o ureðajima i procesnim instalacijama, ovdje va¾nu ulogu igraju tzv. Sigurnosne ploèice.

Dakle, ¹to je sigurnosna ploèica?Jednostavno reèeno, ovo je stil ploèica koji se koristi za za¹titu ureðaja ili instalacija u nekontroliranom polo¾aju promjene tlaka u setu, i to kada je vrlo visok i brzo pada. Njen okvir je vrlo jednostavan i djelotvoran u isto vrijeme. Stoga se mnoge ¾ene odluèuju za kori¹tenje ploèica, ali treba naglasiti da je to korisno biti korisno i samostalno iu integraciji sa sigurnosnim ventilom.

Rasprskavajuæi diskovi su vrlo velik broj. Meðu nje, nalazimo ploèice koje se meðusobno razlikuju, izmeðu ostalog, u smislu tehnièkih parametara, primjene ili konstrukcije materijala. Osim toga, proizvoðaèi ploèica nude ¹irok spektar radova od potrebnih izraèuna do isporuke i monta¾e.

Izuzetno zanimljiv kriterij podjele je aplikacija. Zbog razlièitih parametara u poslu, pojedini modeli savr¹eno se uklapaju u svijetlu industriju. Na primjer, ploèice s dobrim procesnim povr¹inama, bez rezova ili udubljenja, idealne su za sanitarne primjene. Potom su posebno posveæeni biolo¹koj i farmaceutskoj industriji. Mo¾emo mno¾iti primjere, brinuti se o ploèicama kao o sigurnosti, ali vrijedi konzultirati struènjaka.