Du evne bolesti kakva je mirovina

Mentalne bolesti sve èe¹æe pogaðaju Poljake. Prema statistikama, svaki èetvrti sunarodnjak bori se s lak¹im ili veæim pote¹koæama na mentalnom polju. Za¹to se stidimo podsjeæati na za¹titu?

Mentalni poremeæaji mogu se dogoditi svakome bez osjeæaja spola, dobi, obrazovanja, javnog statusa i stanovanja. Najpopularnije teme u psihièkom podruèju ukljuèuju ponavljajuæu anksioznost, iznenadne napade panike, poremeæaje na kraju ¾ivota, te dodatno demencije i depresivna stanja. Ako ne osjeæate radost ¾ivota, muèe vas fobije, imate problema s odmorom ili gubite uspomene, stupite u kontakt sa struènom pomoæi. Ako netko u va¹em okru¾enju ostane drugaèiji i vi ste zabrinuti, poku¹ajte nagovoriti ovu ¾enu na sastanak s psihijatrom. Nemojte podcjenjivati uznemirujuæe pona¹anje.

Za¹to ne bi trebalo izbjegavati posjet psihijatru? On je struènjak za kojeg ljudska psiha nema tajni. Psihijatar je lijeènik koji vas neæe suditi kroz prizme va¹ih briga i problema. On je osoba èija æe vam kompetentnost pomoæi da se vratite èestom ¾ivotu. Raditi bez straha, stresa, sumnje i srama. Posjete psihijatru nisu razlog za stid, one su primjer za druge ljude koji se bore s pravim problemima. Zahvaljujuæi brzoj psihijatrijskoj njezi, brzo se i uèinkovito povlaèi u svakodnevni, zdravi ¾ivot.

Pomoæ vlastitih iskusnih psihijatara iz Krakowa vrijedi ¾ivjeti u bolestima i mentalnim poremeæajima. Zahvaljujuæi djelovanju na¹ih struènjaka, podr¹ka se pru¾a ne samo bolesnoj osobi, veæ i njenoj najomiljenijoj.