Eamac za industrijsko iznajmljivanje usisivaea

Sustav vakuumskog grijanja se zaustavlja i puno. Sastoji se od standarda u novim objektima, ali se takoðer dogaða da postojeæe postoji u postojeæim. Meðutim, u tim novim domovima, njegov smje¹taj je zamoran i znatno skuplji.

©to dokazuje da je sredi¹nji vakuumski sustav osjetljiviji od tradicionalnog usisavanja? Pa, u sluèaju tradicionalnih usisavaèa, ne oslobaðamo se svih neèistoæa. Sve ovisi o kvaliteti usisivaèa, ali se èesto dogaða da filtar ne mo¾e zaustaviti svu pra¹inu. Takav usisivaè je slièan glas. Sredi¹nji usisivaè ne ispu¹ta usisan zrak, nema filtera koji nije potpuno djelotvoran kao sastavni dio usisivaèa. Ne stvara buku jer se motor usisavaèa nalazi izvan zgrade. I nema ni¹ta besplatno. Monta¾a prvog usisavaèa je investicija koju mo¾ete, ali neæete po¾aliti, ali ne i ljude da ostanu na njoj. U novim zgradama ugradnja takve sheme je vrlo jednostavna, jer cijelu instalaciju distribuiramo slobodno, kao i vlastite elektriène ili hidraulièke instalacije. Najveæi dio sustava je tzv centralna jedinica koja se èuva daleko od kuæe. To je poput tijela tradicionalnog usisivaèa i u njega æe se dodati neèistoæe. Krutim cijevima dopu¹teno je uæi u sredi¹nje poduzeæe, koje ostaje u sredi¹tu (tj. U ¹irim objektima vi¹e utiènica usisne jedinice. Takvo gnijezdo, da bi se ispunio njegov polo¾aj, mora se nalaziti u glavnom zidu kuæe. Na ovu usisnu utiènicu nalazi se veæe fleksibilno vakuumsko crijevo od jednostavnog usisivaèa, koji se koristi za usisavanje samog rada. Crijevo se mo¾e opremiti posebnim prekidaèem ili postupkom namatanja. Sredi¹nji sustav za usisavanje æe moæi postupno odabrati nove pristalice.