Eksplozija u berlinu

Eksploziju karakterizira brzo odvajanje velikih doza energije. Ovaj dogaðaj ima mnogo rizika. Eksplozije su najèe¹æe praæene naglim skokovima temperature i tlaka, emisije zraèenja (npr. U obliku munje ili svjetlosnog pulsa nuklearne eksplozije ili akustiènih valova (najèe¹æe je to zvuèna igra ili poseban udarac kadra. Ne bez razloga ovaj nekontrolirani fenomen ispunjava ljude strahom.

Koja su podruèja potencijalno eksplozivna? Povr¹ine se najèe¹æe pridr¾avaju njih, pri èemu atmosfera u sluèaju potencijalne opasnosti mo¾e biti eksplozivna. Kao eksplozivna atmosfera poznata je posebna mje¹avina zapaljivih tvari, koja se nalazi u kvaliteti plinova, para ili magle, tj. Smjesa s zrakom u atmosferskim uvjetima, u kojima su temperature previsoke. Va¾no je znati da u eksplozivnoj atmosferi samo iskre ili elektrièni luk mogu izazvati eksploziju.

Najvi¹e eksplozivne atmosfere su m.im. kemijske tvornice, rafinerije, benzinske postaje, elektrane, tvornice boja, trgovine bojama, benzinske postaje, kao i vozila, postrojenja za proèi¹æavanje otpadnih voda, zraène luke, mlinovi za ¾itarice ili brodogradili¹ta. Paljenje na gore navedenim mjestima dovelo bi do eksplozija, èiji bi rezultati bili nezamislivi. Zasigurno bi uzrokovali ogromne materijalne gubitke i ugrozili dobar ¾ivot.

Da biste sprijeèili spomenuta o¹teæenja, nikada nemojte zanemariti preventivno djelovanje, odnosno za¹titu od eksplozije. U mnogim zemljama stvoreni su posebni zakoni, direktive i standardi kako bi se smanjio rizik od eksplozije i eliminirala potencijalna ¹teta. U domovima koji su u opasnosti od eksplozije potrebno je ugraditi sustav koji æe omoguæiti sigurnost zaposlenika koji tamo rade.