Elektriena instalacija boja kabela

To se svodi na to da ¾elimo prevesti odreðeni tekst. I dokle god je rijeè o engleskom tekstu, ¹to je prilièno dobro poznato, naravno da mo¾e biti problema sa stranim jezicima. Sreæom, uz dodatnu naplatu, dolaze nam prevoditelji i prevoditeljske aplikacije, koje æe u kratkom i, ¹to je najva¾nije za nas, slobodnom putu, prevesti sve vrste tekstova na bilo koji jezik. I bi li kori¹tenje prevoditelja bilo tako dobra ideja kada ula¾ete u prvu fazu oka? & Odgovor je - naravno da ne! A za ¾ene koje, unatoè zdravom razumu, jo¹ uvijek nisu sigurne u to, poku¹at æu predstaviti nekoliko èinjenica koje potvrðuju moje mi¹ljenje.

Prije svega, prevoditelj mo¾e biti izuzetno nepouzdan jer koristi doslovne prijevode, ali ja ne dajem idiome. Oznaèiti to æe biti to, kao dokaz, govoreæi "ne moja ¹alica èaja" æe se prevesti kao "ne moja ¹alica èaja". Vrlo se mogu ogranièiti na èesto kori¹tene fraze, a ne na specijalizirane fraze koje se, primjerice, uzimaju u podruèju trgovine ili lijeka. Takoðer, ako je u prijevodima potrebnim samo za nas, za individualne potrebe, dovoljno, uistinu u prijevodu prevoditelja uspjeh va¾nog dokumenta, ne mo¾emo se samo ismijavati, nego i obièno postati pogre¹no shvaæeni u svijetu, ¹to mo¾e dovesti do vrlo opasnih posljedica. ©tovi¹e, prevoditelj s umjetnom inteligencijom ne zna gramatiku. U sluèaju prevoðenja s engleskog na na¹, oni se takoðer mogu nositi s tim, ali pri prevoðenju iz vlastitog (koji sadr¾i vrlo kompliciranu gramatiku, mo¾emo se prilièno izgubiti. A razlika izmeðu "bila je u krizi financijska situacija" i "Susreæem se u kriznoj ekonomskoj situaciji" prilièno je velika.

http://hr.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-lijek-za-poboljsanje-memorije-i-koncentracije/

Prevoditelj nam jo¹ neæe dati zakletvu. To nije uvijek nu¾no u uspjehu svakog prijevoda. Meðutim, to je nu¾an korak, osobito u uspjehu prijevoda va¾nih slu¾benih dokumenata. U zakljuèku, ne tvrdim da je prijevod kvalificiranog prevoditelja nu¾an. Najva¾nije je razumjeti za ¹to je potreban tekst. Ako je oglas koji nam je poslan razgovor s kolegama, mo¾emo prevoditi tekst prevoditelja bez ikakvih problema. Meðutim, sve va¾ne poruke e-po¹te i dokumenata daleko su od struènjaka.