Elzab omega fiskalni pisae

©to se tièe propisa ministra financija od 28. studenog 2008. godine, svaki financijski i fiskalni pisaè mora imati potrebne tehnièke preglede svake dvije godine. Vlasnik blagajne, koji ne izradi ovaj obrazac, ka¾njava se. Prva kazna je zahtjev poreznog ureda za naknadu porezne olak¹ice i zakonske kamate koja se obraèunava na dan poèinjenja prekr¹aja. Druga kazna je mandat koji mo¾e biti i do 500 zlota. Va¾no je dodati da je korisnik odgovoran za èuvanje krajnjeg roka za pregled, mora razmisliti o datumu inspekcije.©to toèno serviser provjerava?

Pa, naziv "tehnièki pregled" u sustavu blagajne ne¹to je pogre¹no. Za¹to? Buduæi da se tijekom kontrole postavljaju oni elementi blagajne koji su odgovorni za evidentiranje prometa. Slu¾benik ne tra¾i gre¹ke koje bi mogle utjecati na funkcionalnost cjelokupne blagajne, nego se akumuliram samo i definitivno na gore navedene dijelove, dodatno njihove elemente, èiji bi neispravan ¾ivot mogao stvoriti presti¾ za pogre¹an izraèun porezne obveze.

Koji su tro¹kovi pregleda blagajne?Za pregled cjelokupne fiskalne blagajne, uz svaku stranu obièno ostaje od 100 do 300 zlota.

Koliko ¾ivi takva recenzija?Pregled radi na radnom mjestu oko sat vremena, najvi¹e dva sata, ovisno o serviseru. Ne trebamo uzimati gotovinu u uslugu, veæ mo¾emo tra¾iti od odraslih da ova tehnologija doðe u vlastitu tvrtku, pa se to raèuna kao dodatna usluga, ¹to znaèi da plaæamo dodatne naknade. Va¾no je podsjetiti da je za obavljanje revizije ovla¹ten samo servisni tehnièar koji je uveden u uslugu èitanja. Èinjenica je, dakle, da se svi radovi koje je obavio servisni tehnièar treba ukljuèiti u rad. Ti unosi moraju biti jednostavni, potvrðeni potpisom zaposlenika tvrtke i peèatom.Podsjeæajuæi na ovu formalnost vrlo je va¾no jer teèajevi ovog rada nisu veliki, a vrijeme tehnièkog pregleda ne traje dugo.