Fiskalni pisae i osnovno sredstvo

Ako vodite restoran, bar, kafeteriju ili brzu hranu s slo¾enicama, ovo poglavlje je za vas. Od 2015. svaka osoba koja hoda u Poljskoj ima i ugostiteljsku toèku "mala gastronomija" ima svrhu registriranja prodaje putem blagajne bez obzira na velièinu prometa.

Spartanol

Na poslu u gastronomskim klubovima mo¾emo susresti dva osnovna tipa ureðaja: fiskalnu blagajnu, tj. Ureðaj koji radi samostalno i fiskalni pisaè, koji bi trebao biti povezan s raèunalom s prodajnom aplikacijom, jer ne zauzima niti svoju tipkovnicu. Ovo sljedeæe ciljano rje¹enje je u vrhunskim restoranima ili lancima brze hrane. Male prostorije obièno nisu kompjuterski programi koji slu¾e korisnicima na pojedinim stolovima.Fiskalna blagajna za gastronomiju trebala bi imati nekoliko osnovnih znaèajki koje ga razlikuju od uobièajene blagajne i poma¾u rad konobara ili domaæina, kao ¹to su: poveæana otpornost na izlijevanje i prljav¹tinu, izdr¾ljiva baterija, brza razmjena papira, intuitivna i bez problema usluga ili brzi ispis, kupac koji ¾eljno èeka za stolom radi bliskog dogovora. Dodatna prednost je naèin pohranjivanja elektronièke kopije raèuna, koji omoguæuje snimanje ispisa, npr. Na ugovoru o skladi¹tenju, ¹to je olak¹ano na naèin koji je zakonom propisan za 5 godina.Fiskalna blagajna za gastronomiju trebala bi biti odgovarajuæih dimenzija, dopu¹tajuæi joj da se slobodno koristi na pultu ili za stolovima i ipak premje¹ta prostorije, a jo¹ uvijek nova i va¹ dizajn. Gastronomski softver ide na realno praæenje prodaje i raèunovodstvo dugih konobara.Kupnja blagajne jedna je od najskupljih za mnoge poèetnike, pa je vrijedno dodati da ako se ispuni nekoliko uvjeta, mo¾ete dobiti do 90% cijene gotovine. Takoðer je vrijedno unaprijed potra¾iti u blagajni za gastronomiju, biti u moguænosti provjeriti i obuèiti zaposlenike od vrijednosti njegove upotrebe i harmonije sa skladi¹tima za poslu¾ivanje restorana.