Gastronomija 6 put baterije

Izraz "coaching" (¹to znaèi obuka koji proizlazi iz engleskog jezika je brand interaktivnog procesa obuke, koji se provodi kroz tehnike povezane s psiholo¹kim znanjem. Rijeè je o nekoj vrsti obuke zaposlenika koja se sastoji u stvaranju procesa dono¹enja odluka u cilju zadovoljenja njihovih profesionalnih poslova, ¹to drugim osobama ili uredima omoguæuje dinamiziranje stope rasta i olak¹ava funkcioniranje tvrtke. npr. u ugovoru s njihovim poslovnim, profesionalnim razvojem, a takoðer raspravlja o pitanjima koja se tièu meðuljudskih odnosa s njihovim vlastitim vrstama.

Profesionalni coaching omoguæuje klijentima dono¹enje boljih odluka, potpunije kori¹tenje svojih prirodnih predispozicija, navoðenje njihovih ciljeva i usredotoèenost na optimiziranje akcija za njihovo postizanje. Coaching je proces samousavr¹avanja, èiji je najva¾niji cilj pobolj¹ati samopouzdanje klijenta i pokazati potporu u autonomnoj provedbi ¾eljenih vlakova na temelju njegovih drugih pogleda i intelektualnih resursa. Ostale znaèajke navedene u obuci za zaposlenike u organizaciji treniranja su:

treniranje je potpuno dobrovoljno;trener nije dobro odrediti pravila za klijenta;on ne uèi ljude, on ih samo ¹titi tijekom upoznavanja;ona je stvorena na temelju pitanja i potièe razmi¹ljanje;mora postojati atmosfera po¹tovanja i prihvaæanja stavova klijenta;projekt je distribuirati svjesne promjene.