Genetska depresija

On se neæe sakriti, da æe u postojanju svakoga - u naèelu - èovjek naæi vi¹e od jednog trenutka kada predvidimo ne ba¹ dobro, pa èak i vrlo lo¹e. Ponekad, meðutim, postoji samo lagana apatija, melankolija ili samo nostalgièno raspolo¾enje. Ako se ne radi samo o slabom raspolo¾enju i jednostavnoj depresiji - a lo¹e raspolo¾enje poèinje poprimati kronièni karakter - tada se mo¾emo nositi s pojavom depresije.

U ovom sluèaju, vrijedi iæi kod psihologa kako bi se suzbila bolest u korijenu, ili barem iskusila. Je li samo u ovom sluèaju ¾elite iæi na Google: psiholog Krakow (na primjer - onda doæi na datum, postoje li druge situacije kada su te za isti stvoriti?

Naravno, postoje i druge situacije. Zapravo, sve ovisi o va¹em pona¹anju. Jer èak i takve stvari kao ¹to su tra¾enje ¾ivotnog puta, razmi¹ljanje o odabiru buduæe profesije, ili - recimo - informacije s va¹im supru¾nikom - veliki su razlog da odete kod psihologa samo da razgovarate s njim. Ponekad se sam razgovor èisti u svakom pogledu. Takoðer mo¾e pru¾iti podr¹ku. Sve to vjerojatno pod uvjetom da vidimo profesionalnog psihologa i onoga ¹to æe on moæi pronaæi - ali takoðer ne postoji tako lako i ispravno. U svakom sluèaju, mo¾ete iæi kod psihologa s relativno trivijalnim problemom, ako imamo ozbiljan stav.

Neki se ljudi stide izvuæi iz pomoæi psihologa. Oni se stide, kao i prije prijatelja. To proizlazi iz mnogih mitova koji jo¹ uvijek postoje u bliskom dru¹tvu. Mnoge ¾ene - èak i one koje su depresivne - imaju pote¹koæa da se pokvare i odu kod psihologa. I ¹to god bilo u uspjehu, kada bi psiholog trebao "zamijeniti" pratioca kolegijinoj raspravi - u odnosu na - barem u teoriji - manje va¾nu stvar ...

Kad smo brzo spomenuli, neæemo uvijek pronaæi struènjaka za ljude koji æe nas zaista moæi poslu¹ati i savjetovati nas izvan nekoliko slogana. Posjet se obvezuje i potreba da se otvori - u naèelu - drugo ljudsko biæe. Meðutim, ako se ozdravimo, onda bi nam psiholog u Krakovu pomogao.