Institut za psihijatriju i neuroznanost amniocenteza

https://neoproduct.eu/hr/money-amulet-jedinstveni-nacin-bogatstva-i-privlacenja-srece/

Veæ se vidi u glavnom gradu, obuèen u velike znanstvene i istra¾ivaèke institucije u Poljskoj, 1951. zbog skupina psihijatara i neurobiologa, u posljednjem sna¾nom neuroznanstveniku Jerzyju Konorskom, Institutu za psihijatriju i neurologiju. O va¾nosti Instituta svjedoèi i èinjenica da od 1992. godine suraðuje u opsegu znanstvenog istra¾ivanja i obuke s Meðunarodnom zdravstvenom organizacijom. Misija centra je provesti vlastita istra¾ivanja u prirodi psihijatrije i neurologije, koordinirati ih u dr¾avnoj klasi, pru¾iti konzultacije dr¾avnim tijelima kao predmet (izvje¹æe o ovisnosti o drogama, izvje¹æu o HIV-u i AIDS-u, rad na programu protiv alkohola te dijagnostièke i terapijske aktivnosti (hospitalizacija i djelovanje u ambulantnim postavkama. Objekt se pokreæe i objavljuje (dva meðunarodna èasopisa, obuku i doktorsku izobrazbu. Institut se sastoji od dvadeset i tri klinike (ukljuèujuæi Kliniku Nerwice, Klinike za klinièku rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju djece i mladih, Klinike za neurologiju i znanstvenih institucija (npr. Zavod za javno zdravstvo, Odjel za prevenciju i aktivnost ovisnosti. Na ljestvici Znanylerz.pl struènjaci Instituta stjeèu lako, dalekose¾no i zanimljivo mi¹ljenje. Pacijenti hvale pristup struènjaka, njihovu profesionalnost, brzinu dijagnosticiranja i uspje¹no lijeèenje. Na¾alost, Institut za psihijatriju i neurologiju bori se sa znaèajnim problemima. U 2014., prema rijeèima ravnatelja instituta, dug je prema¹io pedeset ¹est milijuna zlota, a sama zgrada zahtijeva temeljitu obnovu, za koju postoji nedostatak sredstava. Mali dio kupaonica, proki¹njiv krov, propu¹teni prozori, pljesnivi zidovi, smanjeno osoblje, nedostatak izolacije te¹kih lo¹ih ljudi i lijeèenje udobnih uvjeta samo su dio problema Instituta. Pitanje materijala za popravke na klinikama ostaje delikatna stvar i prema rijeèima glasnogovornika Ministarstva zdravstva, to ovisi o "bogatstvu portfelja odjela". Vjerojatno æe se u skoroj buduænosti moæi kupiti lijek za obnovu, a Institut æe moæi raditi svoj posao od poèetka do kraja.