Joanna prah

Tvornice su klase u kojima se od osnovnih sirovina stvaraju osnovne svakodnevne stvari koje mogu biti kamen, pijesak, polimeri, kemikalije, metal i mnogo vi¹e. Kolièina tih materijala ide tisuæama ili èak stotinama tisuæa dnevno.

Prilikom strojne obrade svih proizvoda otpad se opæenito odra¾ava u posebnim spremnicima koji se zatim prazne i otpad se odla¾e. Meðutim, za vrijeme takvog rezanja, na primjer granitne ploèe, poznato je da plove bezbrojne mjere pra¹ine. Zemljana je tako fino da èak i na¹a nosna ¹upljina, specijalizirana za hvatanje sitnih èestica pra¹ine, ne ostaje u razdoblju takve kontaminacije, a svaki dan zaposlenik koji izvodi jednostavne proizvodne radove udi¹e veliki broj takve pra¹ine. Lako ga mogu ozlijediti, uzrokujuæi napade ka¹lja ili alergijske reakcije, a najèe¹æe se oneèi¹æenje tijela pra¹inom pojavljuje tek nakon deset ili dvadeset godina djelovanja u odreðenoj radnji u svim uvjetima. Onda idemo kod specijaliste s pluænom ili prehrambenom bole¹æu, ili neku drugu, ovisno o mjestu gdje je pra¹ina napala, i otkrivamo da na¹e bolesti prirodno proizlaze iz funkcije u posljednjoj biljci.

Na¾alost, takvog sluèaja ima puno, ali sada ih mo¾emo uèinkovito sprijeèiti. Instaliranje & nbsp; sustava za otpra¹ivanje, tj. Sustav otpra¹ivanja & nbsp; u tvornicama izlo¾enim destruktivnim uèincima bilo kakvog oneèi¹æenja, sigurno æe minimizirati problem. Zapravo, takav sustav se preporuèuje za svaku industriju, bez obzira na mjeru zagaðenja. Poznato je da æe u tvornici èelika kolièina isparenja i moljaca biti dulja nego u tvornici stiropora, meðutim, u posebnom dodatnom postrojenju gosti su izlo¾eni ¹tetnim uèincima zagaðenja, iako razlièiti od izvorne koncentracije.

https://ecuproduct.com/hr/nonacne-prirodno-oruzje-za-borbu-protiv-akni/

Ako smo poslovni ljudi, mi smo takoðer tvornica, trebali bismo razmisliti o naèinu otpra¹ivanja prije nego ¹to sanitarni inspektor izvr¹i nasumiène preglede i nalo¾i nam da ga instaliramo pod prijetnjom likvidacije kuæe. Naravno, to æe biti povezano s tro¹kovima nabave i monta¾e sustava za filtriranje, a vjerojatno i ¾ivjeti s tro¹kovima modernizacije dvorane, na kojoj bi se trebala instalirati. Meðutim, zdravlje zaposlenika je vrijednost u koju se isplati ulagati, a jednog dana vjerojatno i zato bismo to trebali uèiniti.