Kriteriji depresije

Snail FarmSnail Farm Savršeno rješenje za vječnu kožu

Depresija je veliki utjecaj na va¹ stvarni i unutarnji izgled. Kroz nju, oèekujemo tromost i pospanost, takoðer imamo ozbiljne probleme sa spavanjem, ne mo¾emo se koncentrirati, gubimo svoje interese. ©to je dobro, mogu postojati problemi s motorièkom koordinacijom, boli u osobi i leðima, kao i drugim, vrlo pouzdanim u somatskim somatskim proizvodima. Nema sumnje da nelijeèena depresija mo¾e utjecati na blisko zdravlje, pa èak i na ¾ivot, au idealnom sluèaju, kada se uoèe prvi simptomi depresije, javite se psihijatru i poduzmite potrebno lijeèenje. Trajanje lijeèenja, koje na kraju poprima pobolj¹anje na¹eg psihofizièkog stanja i izlijeèiti depresiju, mo¾e trajati od nekoliko mjeseci do èak nekoliko godina. ®elim to iz stanja u kojem smo do¹li do specijalista, apsorpcije lijekova i sustava u kojem oni utjeèu na nas i na¹u individualnu ¾elju da izaðemo iz bolesti i otvorimo novi, normalniji ¾ivot. Drugim rijeèima - ne samo psihotropni lijekovi imaju ideju za na¹u depresiju. Mo¾emo se boriti s njom.Naravno, to je vrlo opasno, s obzirom na èinjenicu da ne osjeæamo zadovoljstvo praktièki ni jedne sfere ¾ivota, nismo dovoljno jaki da poduzmemo bilo kakav posao, a na¹e opæe dobro je apsolutno daleko od idealnog. S druge strane, u lijeèenju depresije, veliki, uzvi¹eni ciljevi doista nisu va¾ni, veæ stavljaju ispred vas i, najva¾nije, dovr¹avaju male akcije, èije æe sretno zatvaranje uvelike poveæati na¹u radost ¾ivota. Oèigledno je da kad smo u razdoblju te¹ke depresije, imamo problema s viðenjem bilo èega ¹to nam ne mo¾e pru¾iti zadovoljstvo, iu onome ¹to mo¾emo biti veæe. Jer je skupo krenuti, brinuti se o tako niskoj gesti, kao ¹to je, primjerice, biti okru¾en ljudima kojima se dobro osjeæamo. On to ne ka¾e onako kako je izabrao prvi dan akcije na cijeloj bogato pijanoj stranci. Sve ¹to trebate je kratki sastanak s na¹om osobom, prijateljem i èlanom obitelji. Poku¹ajte si dati male u¾itke koje mladi ljudi ispadaju slabim - volite li ¾ivotinje? Kupite, po moguænosti, maèku, psa ili hrèka. Nedostaju li vam slatki¹i? Èokolada æe definitivno promijeniti va¹e stanje (i svakako podiæi razinu endorfina u umu koji je odgovoran za osjeæaj sreæe.To bi bilo istinito ako ste se pobrinuli za redovite ¹etnje, pa èak i za tjelesne vje¾be tijekom dana. Zanimljiv pristup æe biti odlazak u park i najmanje 10-ak minuta vje¾bi koje æe podiæi razinu adrenalina i probuditi usporeni um. Poku¹ajte se sjetiti aktivnosti u kojima ste bili pozitivni, a zatim se postupno vraæajte na njih. Naravno, nitko ne ¾eli sudjelovati u maratonu ili fotografirati koji æe osvojiti natjecanje Word Press Photo. Ne gradite velike ciljeve pred sobom, postavljajte se na male stvari, kao ¹to je èitanje zanimljive knjige ili izrada marame. Takoðer, nemojte ostavljati da niste jedan. Ljudi koji vas ¾ele u svom zdravlju i brzo rje¹enje bolesti okru¾uju vas. Ali nitko neæe proèitati va¹e misli u tom razdoblju, stoga nemojte oèekivati od èovjeka koji se niste povjerili toj bolesti znati o njima. Poka¾ite se da razgovarate s kratkim i uzmite pomoæ koju vam nude. Rje¹enje depresije s va¹im vrijednostima vjerojatno æe biti te¹ko. Meðutim, tako æe te¹ko biti vjera samo na putu farmakologije. ©to je stvarnost potrebna za lijeèenje simptoma depresije, ali cijeli proces æe biti br¾i i bolji kada bolesnik odluèi da se stvarno ¾eli oporaviti.