Medicinska dokumentacija latinica

Nu¾nost izrade detaljne dokumentacije koja se odnosi na prijetnju eksplozije le¾i na ramenima poduzetnika koji èuvaju, skladi¹te ili skladi¹te robu koja bi mogla donijeti eksploziju. U to vrijeme one nisu samo plinovi i tekuæa goriva koja se uvijek koriste s takvom prijetnjom. Ista skupina robe naziva se i tzv krutine s visokim stupnjem dezintegracije. Takve èestice mogu se lako zapaliti kada su izlo¾ene visokim temperaturama. Odavde je samo korak do potencijalne eksplozije.

Mjerodavne zakonske odredbeAnaliza rizika od eksplozije mora se provesti na temelju trenutno va¾eæih pravnih akata. U ovom primjeru prvenstveno je rijeè o Uredbi ministra gospodarstva o minimalnim zahtjevima u pogledu zdravlja i sigurnosti u okru¾enjima gdje postoji moguænost eksplozije. S druge strane, moguænost izrade relevantne dokumentacije, koja proizlazi iz gore navedene analize, prikazana je u Zakonu ministra unutarnjih poslova i vijeæa u povijesti za¹tite od po¾ara zgrada. Ove dvije èinjenice su kljuène odredbe o pitanjima za¹tite od eksplozija. Naèela zdravlja i sigurnosti na radu, u kojima postoji takav rizik, ¾ele se prilagoditi ¾eljama ovih propisa.

Tko bi trebao provesti analizu?Analizu rizika od eksplozije treba provesti profesionalna tvrtka, koje su dobre dozvole. Provest æe objektivnu procjenu i opisati svoju procjenu na temelju novog pravnog statusa, usporeðujuæi stvarno stanje s dokumentacijom koja je veæ u danom objektu. Tek tada mo¾ete raèunati na jamstvo da æe sve procedure biti dovr¹ene u skladu s osnovnim pravilima, a dokumenti æe biti pravilno izraðeni.