Moj zrak je tekst

https://neoproduct.eu/hr/vivese-senso-duo-shampoo-ucinkovito-rjesenje-problema-gubitka-kose/

Svaki dan, kako u prostoriji tako iu uredu, pokriveni smo raznim vanjskim tvarima koje planiraju presti¾ za blisko pre¾ivljavanje i kvalitetu. Osim temeljnih otpada, kao ¹to su: mjesto, temperatura, ovla¾ivanje okoli¹a i sve to, ulazimo u akciju is drugim dimovima. Zrak koji udi¹emo nije u savr¹eno èistom, ali kontaminiranom, naravno, naravno. Prije kontaminacije pra¹njavom ko¾om mo¾emo se osloniti na igre s filterima, ali ipak ¾ive u zraku s drugim prijetnjama koje je uvijek te¹ko pronaæi. Oni ukljuèuju prije svega otrovne pare. Promatrajte ih koji su uglavnom va¾ni samo zahvaljujuæi ureðajima takvog modela kao ¹to je senzor toksiènog plina, koji pronalazi patogene èestice iz atmosfere i svjedoèi o njihovoj prisutnosti, zahvaljujuæi èemu nas upozorava na prijetnju. Na¾alost, rizik je krajnje smrtonosan, jer neke tvari, na primjer, kada miris ne sadr¾i miris i njihov èest odlazak u sferu, dovodi do ozbiljnog o¹teæenja zdravlja ili smrti. Osim ugljiènog monoksida, ugro¾eni su i drugi èimbenici koje detektira detektor, na primjer sulfat, koji je u velikoj koncentraciji simbolièan i dovodi do brze paralize. Drugi otrovni plin je ugljièni dioksid, koji je jednako opasan kao ¹to je gore spomenuto i amonijak - plin koji se zapravo dogaða u zraku, na koncentriraniji naèin, ¹tetan za zaposlenike. Detektori otrovnih elemenata takoðer mogu detektirati ozon i sumporni dioksid, koji je alkohol jaèi od atmosfere i uzima u obzir tendenciju zatvaranja podruèja blizu tla - iz sada¹njeg razloga upravo u obliku ako smo izlo¾eni toj osnovi, senzori bi trebali biti postavljeni na pravo mjesto mogao je osjetiti prijetnju i obavijestiti nas o tome. Ostali opasni plinovi koje nas senzor mo¾e upozoriti su korozivni klor i visoko toksièni vodikov cijanid, kao i moguænost otapanja u vodi, opasnom klorovodiku. Kao takav, morate instalirati senzor otrovnog plina.