Mrp sustav je plan

Platite da budete stvarni, da ako napravite krevet - spavat æete tako. Uvoðenje metode kod kuænih projekata nu¾no je ako ¾elimo definitivno raditi u bilo kojem podruèju. Sustav mrp dolazi ovdje s velikom pa¾njom. "Dr¾ite glavu na leðima i cijela æe stvar raditi kao sat", rekao je urar. A onda je to najjednostavnija definicija MRP sustava. Razmi¹ljanje je najva¾nija stvar ovdje.

Prikupljanje podatakaPrikupljanjem informacija kao ¹to su stanje robe, potra¾nja za proizvodima, ¹to je i ¹to æe se provesti, omoguæit æemo da na¹e poslovanje ili kuæanstvo radi uèinkovitije. Koje druge pomoæi mo¾ete dati mrp? Va¹ ¹ef æe biti zadovoljan, jer æe sve biti lak¹e (neovisno o industriji, organizaciji rada pojednostavljuje poslovanje. A ako ¹ef ima dobro raspolo¾enje, na primjer, mo¾ete zatra¾iti povi¹icu. Iste prednosti. Nemojmo se zavaravati, nitko ne voli bacati novac u blato.

Planiranje potra¾njeJesam li spomenuo da mogu ovdje zadr¾ati planiranje potra¾nje? Ako razmi¹ljate o tome ¹to toèno radite za veèeru, za koliko ¾ena i ¹to do¾ivljavate u fri¾ideru - znate kako kupiti proizvode, koje vrijeme kuhati ili koje vrijeme za poèetak kako bi bilo ugodno kada gosti doðu. U naèelu, mrp sustav nije ni¹ta èudno kada se radi samo o vje¹tom upravljanju onim ¹to nosim u polo¾aju onoga ¹to vi¹e volim imati i ono ¹to moram uèiniti / dobiti da bih dobio ono ¹to mi treba. Jednostavno kao salto u stra¾njem dijelu. Na ruti. Nema zastra¹ivanja. A za¹to bez? ©etaè po ¾ici lo¹e je analizirao na¹e potrebe. Upravo smo dokazali da sustav mrp mo¾e spasiti ¾ivote. Trebate li bolje ogla¹avanje? Ne ka¾em ... Mislim, meðutim, da mnogo razlièitih, dodatnih pluseva donosi i planiranje materijalnih zahtjeva (na engleskom jeziku: Planiranje materijalnih potreba, u MRP projektu. Ne postoji ni¹ta novo ¹to bi htjeli! Da bude gotovo!