Obvezu neogranieene blagajne

Upravljamo trgovinom u kojoj se promet evidentira putem blagajne. Vrlo èesto kupci ¾ele kupovati u stranoj valuti za kupljenu robu, uglavnom u eurima. Je li evidencija o deviznom iznosu dodatna?

U ugovoru s èl. 111, st. 3a toèkom 1. Zakona o PDV-u, voðenjem evidencija putem blagajne, obveznici PDV-a du¾ni su od bilo koje prodaje napraviti ispis fiskalnog raèuna ili raèuna, a oba izdati tiskani dokument kupcu.

U stavku 10. 1. toèka 14. Pravilnika o tehnièkim uvjetima, takoðer u § 8 par. 1 toèke 14 Pravilnika o blagajnama, zbog kojih se podaci pregledavaju na fiskalnom raèunu, nu¾no je naznaèiti valutu u kojoj je prodaja evidentirana, barem za cjelokupni iznos bruto prodaje.

Glavni kriteriji i tehnièki uvjeti koji su potrebni za ispunjavanje registarskih kasa zabilje¾eni su iu rasponu 2 propisa o tehnièkim uvjetima.

Da, u naèelu § 14, st. 1 ovog odluèujuæeg programa za prodaju u sastavu treba biti, izmeðu ostalog funkcija: omoguæuje poreznom obvezniku da promijeni naziv valute u kojoj je registrirana prodaja ili njezina kratica, te dodatno unaprijed programira navedenu promjenu unosom trenutka i vremena promjene; pohranjivanje datuma i vremena poèetka voðenja evidencije prodaje u drugoj valuti u fiskalnoj misli, te pretvaranje zbroja iznosa bruto prodaje u udaljene valute, pri èemu se rezultat konverzije zajedno s teèajem i namirenjem plaæanja mora pokriti na fiskalnom raèunu fiskalnim logom s logotipom valute; pretvorba se mora provesti s osjetljivo¹æu od najmanje ¹est decimalnih mjesta, a rezultat pretvorbe mora se zaokru¾iti na dva decimalna mjesta.

Takoðer, za oznaèavanje skraæenice naziva stranih valuta podrazumijevaju se znakovi koje podr¾ava poljska poljska banka.

Stoga, ako cilj poreznog obveznika prodaje robu potro¹aèima koji plaæaju vrijednost u stranoj valuti, u naèelu, mora imati fiskalnu blagajnu, ureðenu u poziciji koja æe omoguæiti konverziju teèaja.

Iz forme, ¹to je postalo definicija u pitanju, mo¾emo zakljuèiti da nagrada za kupljene artikle stvara ¾ivot utemeljen u eurima, redoslijedom kada æe vrijednost predmeta biti formulirana u zlotima. Propisi koji ka¾u da PDV ne reguliraju pitanje koji devizni teèaj moramo poduzeti kako bismo pretvorili iznos zlota u EUR.