Poznavanje stranog jezika cv

Biti graðanin svijeta obvezuje. ®ivimo u svijetu u kojem èak i najmirniji krajevi svijeta nemaju nerealne snove. Da bismo pre¹li na sasvim drugu istinu, ne moramo vi¹e iæi na poziciju, dovoljno je doæi na zrakoplov i nakon nekoliko sati provedenih na nebu, zaustavit æemo se na kopnu kako bismo zadovoljili 180 stupnjeva kulture od prijatelja. Zato je va¾no uèiti strane jezike i upravljati njima barem za vrijeme komunikacije.

Prema posljednjim podacima, na svijetu djeluje 201 zemlja. Mnogi od njih su, osim svog zasebnog sadr¾aja i naèina, i njihov dom, jedinstveni slu¾beni jezik, ponekad mnogo vi¹e od vlastitog. Regionalni dijalekti, kao ¹to je, na primjer, ka¹ubijski ili ¹leski dijalekt, takoðer su se razvili na njihovom podruèju. Na¾alost, ni èovjek s natprosjeènim, pa èak i izvanrednim sjeæanjem, koji mu je dopustio da ovlada stotinu jezika, do¹ao je u svijet. Ako se temu realistiènije pridru¾imo i analiziramo èak i na¹u neposrednu okolinu, lako je primijetiti da æe meðu na¹im prijateljima biti vrlo vjerojatno da æe naæi osobu koja ima vi¹e od tri strana jezika.Izvoðenje odreðenih zanimanja strogo ovisi o stalnom pristupu sa ¾enama iz udaljenih krajeva svijeta. Buduæi da se ne mo¾emo opisati kao hiperpoliglot, takoðer ne govorimo savr¹eno na engleskom, njemaèkom, francuskom, ¹panjolskom, norve¹kom i talijanskom jeziku, a prevoditelj æe doæi do nas s uslugom. On je èovjek koji nas mo¾e pratiti na poslovnim sastancima s udaljenim partnerima i prevesti rijeèi izgovorene na obje strane. Ovaj pristup postaje posljednje pravo, na kraju, ako ¾eli da se osjeæamo dobro i profesionalno ispadamo, prevoditelj neæemo koristiti u organizaciji aplikacije za pametne telefone, a te¹ko je ne zahtijevati od sugovornika da bilje¾i svako mi¹ljenje kako bi mogli Prepreke provjeravaju njezin citat u danom rjeèniku ispod pazuha. Tumaè ne samo da æe pobolj¹ati voðenje trgovina, veæ æe i izgledati kao pouzdan partner u oèima izvoðaèa.