Praktiene vje tine steeene tijekom prakse

Na¾alost, ni¹ta novo neæe reæi da u dana¹njem tr¾i¹tu rada teoretsko obrazovanje ide u pozadinu, dok su praktiène vje¹tine kandidata za odreðenu poziciju prioritet. Èak i prije deset godina smatralo se da je zavr¹etak vi¹ih studija u magistarskom uredu, a sada se uglavnom procjenjuje da struka dopu¹ta knjigu i financijsku neovisnost. Sve je vi¹e ¾ena svjesno tih prava, pa se poku¹avaju unaprijed pripremiti za drugu profesiju. No obrazovanje se ne bi smjelo prekinuti ni u jednoj fazi obrazovanja, ali bi ipak trebalo pobolj¹ati veæ steèene vje¹tine i steæi nova znanja.

Osposobljavanje osoblja koristi se za jaèanje kvalifikacija zaposlenika koji su veæ zaposleni, a koji planiraju zapoèeti radno mjesto na sljedeæoj reèenici ili usavr¹iti prethodno steèena znanja. Nije bezrazlo¾no izreka izreka da izreka nije prekasno za razmi¹ljanje, a vrijeme koje se daje samopobolj¹anju nije ponekad izgubljeno. Uostalom, poslodavci pozivaju na praktièno uèenje, stoga ula¾u u slijed svojih ljudskih resursa organiziranjem obuke osoblja za zaposlenike. Prilikom izvoðenja specifiènih ciljeva na poslu, moramo dokazati da su uroðeni talenti i steèene vje¹tine koje nam omoguæuju da ispunjavamo na¹e zadatke.

Ako imamo tendenciju da obavljamo odreðenu profesiju, onda je dio efekta brzo iza nas. Dokazano sredstvo za nadopunu kvalifikacija je obuka koja razvija vlastite sposobnosti, ¹to zauzvrat gradi daljnju karijeru. Praksa èini savr¹enu, a obuka osoblja kroz obuku s podacima i kontroverznim pitanjima priprema zaposlenike da èitaju èak iu najcjelovitijim uvjetima. U doba visoke konkurencije na tr¾i¹tu rada, treba shvatiti kako vje¹to i dobro dano i vje¹tine, tako da kasnije mogu biti njihova mudrost i predstaviti njihov potencijal u svoj njegovoj slavi.