Rad na vrpci 2015

U pojedinim tvornicama i na radnim mjestima na proizvodnim linijama, postoji velika pra¹njavost i zagaðenje zraka. U ovim iznimno lo¹im uvjetima zdravlja ljudi rade, uèinci takvog stanja èesto se otvaraju u kasnijim godinama njihova postojanja.

Danas u takvim stanovima, vuèarima i sakupljaèima pra¹ine vodi poslodavac koji vodi raèuna o zdravlju svojih gostiju. Ventilatori, spomenuti boravci i sakupljaèi pra¹ine su ureðaji zahvaljujuæi kojima je ventilacija u posebno zagaðenim mjestima uèinkovita i pakleno zanimljiva. Takoðer treba biti svjestan èinjenice da tr¾i¹te visokog oneèi¹æenja zraka, koje sam imao, u pra¹kastim bojama ili filingu, mo¾e doprinijeti poèetku na mjestu gdje je stanje predugo, i neoèi¹æenoj opra¹ivanju i zagaðenju zraka. Sve vrste vreæica i sakupljaèi za ciklonsku pra¹inu, ispu¹ni krakovi, ispu¹ni i ispu¹ni èepovi sami su investicija vrijedna njihovog tro¹ka, ta jela imaju posebna odobrenja, izraðena su prema informatièkom ateksu, dobro rade i na svim vrstama proizvodnih hala. Njihova primjena, prije svega, je sigurnost za zaposlenike koji sebe smatraju ¹tetnim okru¾enjima i koji su u opasnosti od eksplozije. Postoje i sakupljaèi pra¹ine, koji u isto vrijeme pra¹inu od nekoliko strojeva, kao ¹to su mjeraèi debljine, planeri, kru¾ne pile i strojevi za rubove, posebno u uredima namje¹taja, drugi u seriji ciklonskih separatora pra¹ine su prilagoðeni za vaðenje suhih neèistoæa iz zraka, postoje i usisivaèi koji èiste ispu¹ni zrak. Ekstrakti su postavljeni kao trajna mjesta, trajno idu u veliku dvoranu, postoje mobilne stanice za vaðenje, koje se pokreæu va¾no¹æu ugraðenih kotaèa ili ¾ive kao mali prijenosni ureðaji. Svi ovi zraèni ventilatori obavljaju istu funkciju, tj. Uklanjaju pra¹inu i uklanjaju zrak iz lo¹ih tvari, prozraèuju kontaminirane prostorije, izuzetno su pozitivni i ukljuèeni su u proizvodnju koja stvara visoko zagaðenje. Vreæice za pra¹inu nude se kao jedan element i kao kombinirani elementi, tako da odmah mo¾ete napraviti vi¹e spremnika pra¹ine. Potreba za veæom mjerom takvih alata na hodniku ¾eli iz stanja oneèi¹æenja.