Raeunovodstvena usluga za cijenu poduzeaea

Softver enova Trade Book pru¾a sveobuhvatne financijske i raèunovodstvene usluge za ured u podruèju registracije dokumenata, raèunovodstvo tih èinjenica i podno¹enje podataka kao i tekuæa i periodièna izvje¹æa.

Komercijalni blagajnik je: dnevnik knji¾enja, PDV registar kupnje i prodaje, registar dokumenata - KP, KW, Lp, ZSO.Program je èitav niz dokumenata koji se odnose na naselja s klijentima kao ¹to su: kamate za kasno plaæanje, podsjetnik za plaæanje, potvrdu o ravnote¾i, transferi, èak i elektronièki. Enova softver razvili su struènjaci.

informacijeNa temelju dokumenata i dekreta koji se provode u programu, automatski se pi¹u i tiskaju informacije o prihodima i deklaraciji PDV-7. Sustav definiranih filtara omoguæuje besplatne ponude u podruèju stvaranja fotografija i stjecanja znanja karakteristiènih za klijenta u bilo kojem razdoblju obraèunske godine. Raèunovodstvo u ENOVA timu prikazuje novu generaciju softvera za sve raèune koji rade na centru Windows. Zahvaljujuæi kori¹tenim rje¹enjima, ideja je osjetljivija - stoga moguænost neovisne obrade i prilagodbe programskih parametara poljskim potrebama.

funkcijeOsim funkcija koje se temelje na opæim raèunovodstvenim naèelima, program ima veliki raspon funkcija koje su povezane s automatizacijom raèunovodstva svih dokumenata, dokumentacijom dokumenata koji se ponavljaju ili poslovanjem. Program je razvijen uz spomen imena, èuvanje raèuna na temelju raèunskog raèuna. Postavljanje sustava osigurava da je visoka za nove prijedloge operatera. Stvorena je ¾eljom za raèunovoðanima koji zahtijevaju kori¹tenje ergonomskih IT alata koji im poma¾u da rade svakodnevno, zatvarajuæi mjesec ili jednu financijsku godinu.

Zapisi o tekstovimaStil prevodi u registraciju svih vrsta dokumenata, koji ovise o rezervaciji raèuna. Evidencija dokumenata ¹tedi i PDV fakturu, i ostale dokumente, kao ¹to su: tro¹kovi, obraèun plaæa, amortizacije, vanjski usvajanja, itd nakon provedbe dokumenata mogu se prenijeti na live stranice automatski.