Ruski prevoditelj

Prevoditeljska slu¾ba mo¾e se predstaviti svakom od nas. Ako razmi¹ljamo o radu u inozemstvu ili kupnji automobila iz inozemstva, ili nesreæi koja se dogodi s nama u inozemstvu, prisiljeni smo koristiti usluge tumaèa sa svom smjelo¹æu. Trebat æe nam i sada¹nja slu¾ba ako ¾elimo studirati u inozemstvu ili razmjenjivati studente.

Englesko-poljski prevoditelj koji je ovla¹ten od strane sudskog tumaèa, ili vi¹e, biti prevoditelj tzv. Obièni, tj. Bez prava na prevoðenje zakletih tekstova.Trenutno je sudski tumaè du¾an iznijeti ispit i tek tada dobiva zapisnik na popisu zakletih prevoditelja koje provodi Ministarstvo pravosuða. To znaèi da postati zavjetovani prevoditelj nije dovoljan za zavr¹etak diplomskog studija filologije. Bilo je dovoljno prijaviti se za tekst na popisu sudskih tumaèa u Poljskoj, bez potrebe za polaganjem ispita.Svaka osoba koja je ovla¹tena od strane sudskog tumaèa moæi æe obaviti slu¾bu za sudski prijevod svih slu¾benih dokumenata, postoje oni koje trebamo unijeti u naslov, sud, bolnicu i buduæi rad ove vrste. Prevoditelj èesto ima specijalizaciju jer su specifiènosti pravnih prijevoda, druge medicinske ili tehnièke, razlièite. Prevoditelj koji ima prava na zakletog prevoditelja mo¾e na slièan naèin biti prevoditelj tijekom vjenèanja ili tijekom sudskog razgovora, u obliku sudskog vje¹taka. Mo¾e se izvoditi i sudski tumaè, a kada se potpisuje ugovor s javnim bilje¾nikom, slièno je iu novim situacijama ove vrste, èesto povezane s poslovnim putovanjima.Prevoditelj s engleskog govornog podruèja koji nema ovlasti sudskog tumaèa neæe moæi pripremiti ovjereni slu¾beni prijevod, ali je vjerojatno da æe biti pozitivan u drugim vrstama situacija, gdje god nema potrebe slu¾beno potvrditi i autentificirati prijevod.izvor: