Sigurne metode rada u elektroenergetici

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise. Učinkovita krema protiv bora

Takoðer u devetnaestom stoljeæu, rad u velikim tvornicama nosio je sa sobom opasnost od gubitka ¾ivota. Ljudi koji su li¹eni izvrsnih proizvodnih uvjeta i uzimaju gladne plaæe svaki dan borili su se za jednostavno obavljanje posla, npr. 21. stoljeæe donijelo je ogromne ¾eljeznice u naèinu lijeèenja zaposlenika, kao i sigurnost u smislu rada.

Istina je da postoje tvrtke koje jo¹ uvijek ne gledaju na osiguravanje pravog okru¾enja, ali oèito nisu institucije koje obraðuju drveæe, ugljen ili graðevinske proizvode. Pa, pra¹enjem zraka, na primjer, bojama u prahu, mo¾e doæi do eksplozije, a odnos s vatrom je vatra. Stoga su tvrtke koje su u opasnosti od ovog standarda izlo¾ene opasnosti naprednim sustavima za izvlaèenje pra¹ine atex, koji ukljuèuju ventilatore i filtre koji stvaraju usisavanje pra¹ine u skladu s atex principom. Ovisno o potrebama odreðene tvrtke, kori¹teni filtri mogu se koristiti jednom ili vi¹e puta. Mehanizam djelovanja raèuna na posljednji, da pod eksplozijom pra¹ine u konstrukciji razbije membranu. Posljedica takvog ¾ivota bit æe oslobaðanje eksplozivnih plinova u atmosferu, ¹to æe sprijeèiti o¹teæenje filtera, kao i druge nepredviðene nesreæe. Dodatni element u kojem se mogu postaviti sustavi za skupljanje pra¹ine je naèin za ga¹enje iskri ili ga¹enje po¾ara ugljiènim dioksidom. Struktura postrojenja atex takoðer ukljuèuje zraène zapore koje se koriste za potpuno uklanjanje pra¹ine nakupljene u filtru. Ventili su vatrootporni i ne pucaju u dodiru s udarnim udarcem tijekom eksplozije. Svaki razboriti vlasnik tvrtke, u kojem se zapaljiva pelud mo¾e graditi u zraku, trebao bi ulagati u odliènu opremu, ventilaciju i filtriranje. Ovaj pristup æe dati o odgovornosti, pa èak i predviðanju. Poznato je da je mnogo jeftinije sprijeèiti nezgode od nastanka tro¹kova povezanih s natjecanjem s rezultatima.