Sigurnosni zahtjevi za elektriene uredaje

Za poèetak, to se mo¾e postiæi samo u eksplozivnom podruèju, tj. Sadr¾i plinove, pare ili pra¹inu. I to je norma u kemijskim interesima, rezervoarima, rafinerijama, elektranama, lakirnicama, kemijskim postrojenjima, tvornicama cementa i mnogim novim u kojima se uspostavlja pra¹enje ili proizvodi u prahu.

Buduæi da su u zemljama Europske unije dugi niz godina sigurnosni propisi bili vrlo razlièiti i imali su velike pote¹koæe u mijenjanju robe, odluèeno je da se oni usklade, nameæuæi ureðajima koji idu u ugro¾ene zone tzv. ATEX oznake.

Make Lash

©to su ATEX oznake?Pod tim nazivom skriveni su detaljni zahtjevi, opisani u pravnoj regulativi Europske unije, koja mora biti u skladu sa svim proizvodima, danim za uvoðenje u potencijalno eksplozivne atmosfere. Zahtjevi koji se ne razumiju ovim vrijednostima mogu se organizirati interno u jednoj od zemalja èlanica Unije, oni se mo¾da ne razlikuju od pravila EU-a i ne mogu pogor¹ati zahtjeve.Svaki ureðaj namijenjen za servisiranje u stanovima s rizikom od eksplozije mora biti oznaèen u skladu s propisom uvedenim direktivom. Ove oznake uzrokuju niz simbola koji definiraju razlièite obvezne parametre za ove alate. I samo:Postavljanjem CE oznake na materijal proizvoðaè izjavljuje da ovaj proizvod zadovoljava stroge zahtjeve direktive.Prostori u kojima postoji opasnost od eksplozije pro¹irili su se na opasna podruèja. Oznaèavanje opasne zone upuæuje na prirodu prijetnje i njezinu snagu:- zona plinova, tekuæina i njihovih para oznaèena je slovom G- zona zapaljive pra¹ine - slovo D.Zatim su ureðaji otporni na eksploziju podijeljeni u dvije skupine:- Grupa Oraz tada stavlja u rad alate u rudnicima,- skupina II su ureðaji namijenjeni velièinama u podruèjima koja su ugro¾ena eksplozijom plinova, tekuæina ili pra¹ine.Sljedeæa klasifikacija odreðuje stupanj nepropusnosti kuæi¹ta posude i sile koja pada.Temperaturni razred je naveden kao strana, tj. Maksimalna temperatura povr¹ine na kojoj se ureðaj mo¾e pokrenuti.Koje su prednosti kori¹tenja ATEX znaka:- osiguranje sigurnosti u proizvodnim pogonima,- ogranièavanje ekonomskih gubitaka koji proizlaze iz moguæih prijetnji ili neuspjeha,- ogranièenje zastoja u dijelovima,- osiguravanje potrebne kvalitete ureðaja.