Siva zona

Ministarstvo financija poduzima razne metode kako bi smanjilo sivu zonu i naplatilo dospjele pristojbe. Isto je i stara dru¹tvena kampanja koja promièe potra¾nju potro¹aèa za priznanicom nakon kupnje proizvoda ili usluge. Te¹ko je reæi koliko je kampanja bila uèinkovita: Poljaci su cijelo razdoblje tretirali vi¹e kao na¹eg protivnika nego saveznika, pa su spremni mahati primitkom prijema umjesto da ga tra¾e. Ne raèunamo naviku odlaganja svih dokumenata kako bismo im se mogli vratiti u nekom trenutku, ¹to mo¾emo vidjeti i meðu skandinavcima.

Fiskalni raèun ima jo¹ jedan, nepotreban papir za nas, koji æe bacati na¹e d¾epove u smeæe. Za¹to trebam pohraniti raèune kad su otisnuti na takvom dokumentu i takvom tintom da nakon dva tjedna ne vidite ono ¹to je izvorno kreirano na njima?Mo¾e se koristiti sumnje u uèinkovitost ovog standarda djelovanja, ali ministarstvo je do¹lo do ideje koja je brzo upala u bit Poljaka, naime, lutrije. Nakon kupnje za najmanje 10 PLN i uzimanja raèuna od novitus hd e printer, & nbsp; svatko se mo¾e registrirati na web-karticu i uzeti doprinos za lutriju automobila. Pobjednik na lutriji, naravno, bila je javna televizija.Mislim da takvi ¾ivoti pamte puno vi¹e smisla od ponavljanja dosade "uzmi fiskalni raèun, nemoj mi dopustiti da kradem od tebe". Poljaci se ne sviðaju ako ih se poduèava - to je vjerojatno najvi¹a kvaliteta na¹eg stila. Metoda ¹tapom nam ne ide dobro - komunistièke organizacije su otkrile da se opozicija nije raspr¹ila suoèena s represijom, veæ se uèvrstila i dovela do posljednje pobjede. Mrkva, kao ¹to je moguænost osvajanja automobila, mo¾e se puno koristiti od ¹tapa.Sam se osjeæao prisutan na domu, kada sam kupovao u hipermarketu dobio sam karticu koja je dopu¹tala kori¹tenje bodova za svaki kupljeni proizvod. Problemi se mogu dalje mijenjati u materijalne nagrade. Poku¹ao sam kupovati u posljednjoj prodavaonici, iako bih morao hodati oko tri kilometra pje¹ice. Odustao sam tek kad sam shvatio da bih, da bih dobio vrijednu nagradu, morao godinama kupovati u sada¹njem smislu. Obeæanje o nagradi zaista dolazi Poljacima.