Subvencije za razvoj tvrtke iz europske unije

Cijelo osoblje poljskih tr¾i¹nih analitièara i vrhunski rukovoditelji zbunjuju se kako pobolj¹ati postojanje poznatih tvrtki, kako bih se mogla natjecati s bliskim zapadnim kolegama. Ni¹ta nije jednostavno pronaæi pravo rje¹enje za ovu temu. Poljske tvrtke i tvrtke svake godine gube velike svote novca kao rezultat naknadnih izgubljenih ponuda za duboka ulaganja.

Ako bismo mogli promijeniti tu ideju, dobili bismo priliku da zaradimo novac, koji je, napuhan u poljskom gospodarstvu, dao joj pravi poticaj za razvoj. U meðuvremenu, ove natjeèaje obièno igraju zapadne tvrtke. Poljaci trpe posljednje financijske gubitke, primjerice u proizvodu ulaganja u programe koji kasnije nisu nada.Èini se da je potez za poèetak u obrani tzv integrirani sustav upravljanja. Danas se moæ mnogih tvrtki ne akumulira u rukama jedne osobe, niti svih odbora, ili èak udruga ljudi. Kao rezultat toga, proces dono¹enja odluka je produljen. Èesto se odluke donose u sezoni kada oèito postoji brzo u posljednje vrijeme prekasno.Problem takoðer primjeæuje poljska vlada, koja je pozorno promatrati. Spominje se imenovanje posebne komisije, koja æe se baviti jednostavnom analizom u cilju uklanjanja nepotrebne birokracije koja ¾ivi na naèin uèinkovitog odluèivanja.Poljska ima najva¾niji broj dr¾avnih slu¾benika u Europskoj grupi, koji dolaze odreðenom graðaninu. U posljednjem sluèaju trebali bismo uzeti model iz Njemaèke, koji je prije pet godina pro¹ao niz raèuna koji su na tom mjestu imali igru s nepotrebnom birokracijom. Zahvaljujuæi sve manje slu¾benicima, dr¾ava je poèela ¹tedjeti. Barem zahvaljujuæi èinjenici da danas nisu morali plaæati mjeseène plaæe. A ljudi - osobito najvrednija dr¾avna razina - zaraðuju mnogo.Do danas neki od njih s njemaèkom dr¾avom pretpostavljaju iznos isplaæenih otpremnina, koje je njihova predanost bila preniska.