Umska legija

Moderne ATEX instalacijeOpra¹ivanje zraka pra¹inom (uglavnom drvenog podrijetla, pra¹kastim bojama ili finim ugljenom vjerojatno æe ¾ivjeti mnogo opasnije u uèincima, uglavnom zbog vrlo velike vjerojatnosti eksplozije. Prema istra¾ivanjima, to je samo vrlo te¹ko promatranje malih zrnaca peludi koji su najèe¹æi uzroci eksplozije. Izvor paljenja peluda je ¾ivjeti ne samo otvorenom vatrom, veæ i malom elektriènom iskrom, mehanièkim iskrenjem ili elektrostatièkim strujama. Za za¹titu od eksplozije koristite moderne ATEX instalacije. Za vjenèanje na lokalnom tr¾i¹tu sve su vi¹e profesionalnih tvrtki koje obavljaju visokokvalitetne instalacije po vrlo uobièajenoj cijeni, tako da ne bi trebalo biti veæih problema u pronala¾enju odgovarajuæih struènjaka.

https://neoproduct.eu/hr/snail-farm-jedinstvena-snaga-ljekovitih-svojstava-sluzavog-sluzi-za-lijepu-i-vjecno-mladu-kozu/

Sigurni sustavi ventilacije i uklanjanja pra¹ineDa bi se napravile stare instalacije za izvlaèenje i ventilaciju, trebala bi se upotrijebiti poseban usis, lokalni ispuh (toèno u ulogama samonosivih ruku i kapuljaèe koje se nalaze ¹to bli¾e mjestima emisije svih zagaðivaèa. Treba je zapamtiti i osigurati da se svi nakupine pra¹ine u svakom trenutku temeljito uklone, èime se sprjeèava sakupljanje pra¹ine i ponovno naseljavanje. Va¾no pitanje je potpuno i sustavno pra¾njenje spremnika za pra¹inu. U oblicima kada se pra¹ina dobiva na podu hodnika, vrijedi koristiti posebne industrijske usisivaèe. Profesionalne ATEX instalacije takoðer moraju biti adekvatno uzemljene i, ¹to je najva¾nije, ne mogu akumulirati elektrostatièke naboje kroz koje mogu postiæi iskre. Kanali za vaðenje moraju nu¾no postojati s odreðenom debljinom stijenke od 2 do 3 mm.

Profesionalni ventilatori i filtriU novim sustavima za ventilaciju i usisavanje koji su izlo¾eni riziku od eksplozije vrijedi koristiti ventilatore i filtere s dobrom eksplozivnom za¹titom u skladu s raznim ATEX informacijama. Filtri otporni na eksplozije trebaju biti specijalni paneli za eksploziju. U ovisnosti o potrebama, oni mogu biti jednokratni ili vi¹estruki. Pod utjecajem ATEX konstrukcijskog eksploziva, membrana se brzo pali, oslobaðajuæi sve eksplozivne plinove ravno u atmosferu, zahvaljujuæi èemu se filteri neæe o¹tetiti. Instalacije s potencijalno eksplozivnom tvari moraju biti opremljene profesionalnim sustavom za ga¹enje iskrenjem uz postojeæe sustave za ga¹enje po¾ara unutar samih postrojenja. Posebno na cijelim ventilacijskim kanalima, koji su prouzroèeni na filteru, trebaju biti opremljeni nepovratnim zaklopcima, koji dobro sprjeèavaju ponavljanje plamena u instalacijama kao posljedicu eksplozije opasne pra¹ine u filterima.

Suzbijanje eksplozijeNovi sustavi za sprjeèavanje eksplozije trenutno su najuèinkovitiji i najèe¹æe kori¹teni naèini za¹tite razlièitih ureðaja od djelovanja eksplozije. Sustavi za sprjeèavanje eksplozije uglavnom se sastoje od zasebnih cilindara HRD-a, infracrvenih i senzora tlaka te profesionalnog kontrolnog centra. Va¾an zadatak sustava je, naravno, trenutno prepoznavanje eksplozije u prvoj fazi. Zatim se ubrizgava posebno sredstvo za prigu¹ivanje, èija je akcija ogranièavanje opasne eksplozije. Moderne ATEX instalacije karakterizira iznimno kratko vrijeme reakcije. Od otkrivanja prijetnje eksplozije, mo¾e potrajati samo tisuæiti dio sekunde da bi se potpuno potisnula.