Webmaster nrj

Mnogi mladi webmasteri tra¾e odgovore na pitanje o tome kako sastaviti èlanke koji pozicioniraju svoje web-lokacije u tra¾ilicama poput Googlea ili Binga. Na ¹to treba obratiti posebnu pozornost kada pi¹e perece i komentare u katalozima? Morate se pobrinuti za dokaz da se kljuèna fraza koju namjeravate pozicionirati sastaje unutar takvog proizvoda ili opisa. Osim naslova, postoji i URL web-lokacije. Nakon stavljanja rijeèi relevantne za opseg adrese, odmah æete dobiti puno trenutaka po redu tra¾ilice i bolje mi¹ljenje meðu prodornim robotima internetskog sustava Google.

©to je jo¹ uvijek, prema vodeæim i provjerenim autorima, dobar u pozicioniranju web-mjesta? Trebali biste platiti pristojnu koncentraciju na neku vrstu oznaka, inaèe - naslove. Pomoæu HTML editora definiramo ih pomoæu sljedeæih znakova: h1, h2, h3. A kada koristimo obièni ureðivaè èlanaka, to su normalna zaglavlja koja organiziraju tekst ili èlanak. Bilo bi dobro da sav va¹ SEO tekst sadr¾i najmanje tri zaglavlja, gdje bi kljuèna fraza trebala biti slièna. Stoga je iznimno korisna u optimiziranju va¹eg sadr¾aja za dijelove. Meðutim, pobrinite se da neki zaglavlja nemaju takve fraze. U buduænosti æe uspjeh biti posljednji koji æe biti vrlo sumnjièav prema Google robotima.Vrijedi odluèiti staviti kljuène rijeèi na nekoliko mjesta u bliskom proizvodu. Tako da bi postojala na poèetku, u mozgu i na pojedinaènom kraju teksta. Stvarno u poèetku i zadnjem odlomku, i duboko u prvoj i jedinoj reèenici.Web pozicioniranje æe se istra¾ivati mnogo br¾e ako koristite takve alate za ureðivanje teksta kao nagib, podebljano i podcrtavanje kljuènih fraza. One æe biti posljednje koje je Google praktièno prona¹ao. Nije uvijek vrijedno pretjerivanja, jer se to odra¾ava u èitljivosti unosa. Èasti se èesto koriste kako bi se otkrio neki va¾an element.Postavljajuæi pitanje o posljednjem trenutku, va¹a web-lokacija mo¾e skoèiti u Google ljestvici pretra¾ivanja u malom vremenu i privuæi vi¹e èitatelja.